Lahjoitukset verotuksessa

Lahjoitus

Lahjoitus yleishyödylliseen toimintaan ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa koska se on annettu lähinnä hyväntekeväisyystarkoituksessa eikä se edistä liiketoimintaa. Erityssäännöksen nojalla (TVL 57 §) yhteisö saa kuitenkin tehdä lahjoitusvähennyksen tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen antamastaan rahalahjoituksesta. Lahjoituksen on oltava vähintään 850 euroa. Lahjoitusvähennys saa olla enintään 250 000 euroa, kun lahjoituksen saaja on ETA-valtio tai ETA-alueella oleva julkista rahoitusta saava yliopisto, korkeakoulu tai näiden yhteydessä toimiva yliopistorahasto. Kun lahjoituksen saajana on Verohallinnon nimeämä ETA-alueella oleva yhdistys, säätiö tai edellä mainittujen yhteydessä oleva rahasto, lahjoitusvähennys saa olla enintään 50 000 euroa.

Verohallinto nimeää TVL 57 §:ssä tarkoitetut lahjoituksensaajat enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Verohallinto pitää vuosittain päivitettävää luetteloa lahjoituksensaajista. Katso Lahjoitusten vähentäminen verotuksessa ja nimeämispäätöksen hakeminen,

TVL 57 §:n lahjoitusvähennykseen ovat oikeutettuja vain yhteisömuotoiset yritykset, joten vähennysoikeus ei koske esim. henkilöyhtiöitä eikä liikkeen- ja ammatinharjoittajia.

Lahjoitusvähennystä (TVL 57 §) ei oteta yhteisöillä huomioon vahvistettaessa elinkeinotoiminnan tulolähteen tappiota, koska vähennys saadaan tehdä erityissäännöksen nojalla. Lahjoitusvähennys otetaan kuitenkin huomioon vahvistettaessa henkilökohtaisen tulolähteen tappiota

Vähäinen raha- tai esinelahjoitus

Arvoltaan vähäinen raha- tai esinelahjoitus yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen voidaan katsoa suhdetoiminnan luonteiseksi menoksi, joka on vähennyskelpoinen verotuksessa. Yritys saa vähentää edellä mainittuja lahjoituksia enintään 850 € lahjoituksensaajaa kohti. Lahjoitus poliittiseen tarkoitukseen ei ole kuitenkaan miltään osin vähennyskelpoinen verotuksessa.

Muissa tapauksissa lahjoitus voi olla vähennyskelpoinen verotuksessa tavanomaisena mainoslahjana, edustuslahjana tai henkilökuntalahjana.

Tavanomainen mainoslahja on esinelahja, joka annetaan samanlaisena useille vastaanottajille (massalahja). Tavanomainen mainoslahja on arvoltaan vähäinen. Tavanomaisen mainoslahjan menot ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa.

Edustuslahja on esinelahja, joka annetaan yhtiöön liikesuhteessa olevalle henkilölle. Edustuslahja on valittu mainoslahjaa yksilöllisemmin vastaanottajaa silmällä pitäen. Edustuslahja voi olla arvokaskin, jos lahjoitus liittyy yhtiön toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen tai liiketapa edellyttää arvokkaan lahjan antamista. Puolet edustuslahjan menoista on vähennyskelpoista verotuksessa.

Henkilökuntalahja on esinelahja, joka annetaan palkkioksi yhtiön työntekijälle esim. merkkipäivän tai pitkäaikaisen palvelun vuoksi. Henkilökuntalahjan menot ovat vähennyskelpoisia yhtiön verotuksessa. Lahjansaajan verotuksessa muut kuin tavanomaiset henkilökuntaetuutena annetut lahjat (TVL 69 §) ovat pääsääntöisesti palkkaa.

TVL 69 §:n mukaan veronalaiseksi palkka- tai eläketuloksi ei katsota tavanomaista ja kohtuullista merkkipäivälahjaa tai vähäistä muuta lahjaa, joka on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena.

Elinkeinotoiminnan tappiolla tarkoitetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan laskettua tappiollista tulosta. Yleishyödyllisiin tarkoituksiin annetut arvoltaan vähäiset lahjoitukset ja muut elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan vähennyskelpoiset lahjat otetaan huomioon elinkeinotoiminnan tappiota vahvistettaessa, koska ne ovat elinkeinotoimintaan liittyviä menoja.

Lähde: www.vero.fi / verohallinnon yhtenäistämisohjeet

Lahjat työntekijöille ja yhteistyökumppaneille

Varsinkin joulun aikaan monet yritykset antavat työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneille muistamisia. Näissä tulee kuitenkin muistaa kohtuullisuus.

Työntekijöiden lahjat

Työntekijän lahjoissa kohtuullisuuden rajana pidetään 100 e/vuodessa (sisältäen kaikki kalenterivuonna annetut lahjat pl. merkkipäivälahjat). Mikäli lahja annetaan rahana tai lahjakorttina (tai siihen rinnastettavana), se tulkitaan aina palkaksi. Verottomuuden edellytys on myös se, että lahjakäytäntö koskee koko henkilökuntaa. Lahjakortteja ei käsitellä palkkana, mikäli lahjakortilla saa rajatusta valikoimasta valita tuotteen esim. Delicard lahjakortit, joissa valitaan suppeasta valikoimasta. Huomatkaa kuitenkin, että ruokakaupan lahjakortti, jolla työntekijän pitää hakea itse kinkku, katsotaan aina palkaksi.

Yhteistyökumppaneiden lahjat

Yhteistyökumppaneille muistamisia annettaessa vaikuttaa se, onko kyseessä edustus- vai mainoslahja. Mainoslahjoja ovat pienet massalahjat esim. yrityksen logolla varustetut avaimenperät. Vähäisen arvon lisäksi näiden tunnusmerkkinä on, että niitä annetaan samanlaisena usealle eri vastaanottajalle. Verotuskäytännössä mainoslahja on ollut arvoltaan enintään 50 euroa. Edustuslahja on yksilöidympi lahja ja esim. alkoholijuomat ovat aina edustuslahjoja.

Lahjojen vähennyskelpoisuus

Työntekijöille annetut lahjat ovat yleensä on verotuksessa vähennyskelpoisia, samoin yhteistyökumppaneille annetut mainoslahjat ovat vähennyskelpoisia. Edustuslahjat ovat normaalien edustuskulujen tapaan arvonlisäverotuksessa vähennyskelvottomia kokonaisuudessaan ja tuloverotuksessakin siitä saa vähentää vain 50 %.